افتادن بندناف

صبح چهارشنبه 26/11/1390 بند ناف شما افتاد.روز قبل مامان فاطمه اومده بودن تا اگه بند نافت افتاده شما رو حموم ببرن که متاسفانه نیفتاده بود.اما من رو مامان راضیه حموم بردند.

/ 0 نظر / 2 بازدید